Wydawca treści Wydawca treści

park krajobrazowy

Park krajobrazowy tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej utworzony został 11 maja 1988 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu. Na terenie nadleśnictwa Józefów Pak zajmuje  powierzchnię 15 749,41 ha ha.

Park swym zasięgiem obejmuje zwarty kompleks borów sosnowych ciągnących się od krawędzi Roztocza przez Kotlinę Sandomierską, aż do doliny rzeki Wirowej i Środkowej Tanwi. Głównym walorem parku nie są drzewostany, lecz bardzo liczne śródleśne torfowiska, bagna i bory bagienne.

Osobliwością geologiczną jest krawędź Roztocza, widoczna na powierzchni ziemi w postaci progów skalnych. Jest ona częścią granicy tektonicznej biegnącej przez Polskę z pd.- wsch. na pn. - zach., rozdzielającej Europę zachodnią o pofałdowanych strukturach geologicznych od platformowej Europy wschodniej. Ścisły związek z historią geologiczną ma sieć rzeczna tego terenu. Biorą tu początek takie rzeki jak: Różaniec, Szum, Niepryszka, Sopot, Jeleń i Potok Łosiniecki.

Najpiękniejsze i najciekawsze, pod względem zróżnicowania szaty roślinnej fragmenty dolin objęte zostały ochroną rezerwatową: „Czartowe Pole" i „Nad Tanwią". Gleby parku są ubogie, o charakterze bielicowym i bagiennym. Mało przepuszczalne podłoże powoduje, że cały teren Parku poza suchymi pagórkami jest podmokły i stanowi ogromny rezerwuar wodny, regulujący całokształt stosunków wodnych w rejonie Tanwi.

Szatę roślinną tworzą tu rozległe bory sosnowe z domieszką świerka, jodły, brzozy rzadziej dębu szypułkowego i innych gatunków. W stosunkowo monotonnej florze występuje wiele roślin rzadkich i chronionych tj.: widłak jałowcowaty, goździsty, spłaszczony i wroniec, rosiczka okrągłolistna, storczyki, lilia złotogłów, buławik wielkokwiatowy, śnieżyczka przebiśnieg, itp.

Bogata jest również fauna Parku. Z rzadkich gatunków występują tu: bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik, gadożer, nietoperze, wydra, bóbr, wilk i ryś.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej jest licznie odwiedzany przez turystów i wycieczki szkolne. Przez najciekawsze tereny wytyczono szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

został utworzony Uchwała Nr XXVII/175/88 WRN w Zamościu z dnia 11 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 10, poz 75). Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14.04.2005r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 83, poz. 1685).

Powierzchnia ogólna Parku wynosi 9390 ha, natomiast na gruntach nadleśnictwa wynosi 2,66 ha.

Park zajmuje centralną część Roztocza. Jego wapienne wzgórza, porośnięte drzewostanami z dużym udziałem jodły i buka, osiągają 360 m n.p.m. Znjadują się tu źródliska potoków Szum, Sopot i Łosiniecki.