Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów

Adres: ul. Leśna 46, 23-460 Józefów

Siedziba Nadleśnictwa Józefów mieści się przy ulicy Leśnej 46 w Józefowie (powiat biłgorajski). Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Nadleśnictwo Józefów czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony ulicy Leśnej, usytuowane na poziomie dwóch schodków przed drzwiami głównymi. Wejście główne zaopatrzone jest w pochylnię dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim  Drugie wyjście ewakuacyjne  znajdujące się z drugiej  stronie budynku  (z tyłu budynku).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne posiada niski  próg i  prowadzi do holu oraz poszczególnych pomieszczeń biurowych. Interesanci doprowadzani są do sekretariatu w celu umówienia wizyty z osobą odpowiedzialną za daną sprawę.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku nadleśnictwa jest możliwe tylko na poziomie „0”.  Nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na  wyższym poziomie. Drzwi wejściowe posiadają minimalną szerokość  90 cm, pozwalającą na swobodne skorzystanie z przejścia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Korytarz na poziomie „O” przebiega przez długość budynku. W wejściach do  pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na poziomie „0’ nie ma progów.

Toalety w budynku znajduję się na poziomie „0”. Jedna z toalet  przystosowana jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek nie posiada windy.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr tel.  +48 84 687 80 05 lub e-mailowo na adres jozefow@lublin.lasy.gov.pl