Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

 

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.
 

 

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Józefów wyznaczonych zostało 2 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków:

Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Puszczy Solskiej"  - PLB 060008

Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000"Roztocze" - PLB 060012

 

Na terenie Nadleśnictwa Józefów wyznaczono również Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk:

Uroczyska Puszczy Solskiej - PLH 060034

Dolina DOlnej Tanwi - PLH 060097