zagrożenie pożarowe

Czy wiesz jak prawidłowo zareagować w przypadku pożaru lasu?

 

    

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali, co określa późniejszy zakres działań. Cały obszar Nadleśnictwa Józefów należy do II kategorii  (średniego) zagrożenia pożarowego.

Podział ten został dokonany m.in. w oparciu o następujące kryteria:

  • siedliskowe typy lasów,

  • struktura wiekowa drzewostanów,

  • nasilenie pożarów w latach ubiegłych,

  • warunki hydrotermiczne.

 

Zagrożeniem pożarowym lasu nazywamy istnienie takich warunków w lesie, w których zachodzi możliwość powstania procesu palenia się substancji leśnej. Czynnikami zwiększającymi zagrożenie są m.in.: występowanie siedlisk borowych, duże natężenie ruchu turystycznego, szlaki komunikacyjne drogowe, wypalanie traw przez miejscową ludność.

 

Zasadniczy wpływ na zagrożenie pożarowe mają następujące czynniki:

•         możliwość pojawienia się zarzewia ognia, zależna głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,

•         rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,

•         warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

 

Sprawdź aktualny stopnień zagrożenia pożarowego:

 

W ostatnich latach główną przyczyną pożarów były podpalenia, ale istniejący system obserwacyjno - alarmowy oraz działania ratownicze prowadzone przez Nadleśnictwo i straż pożarną ograniczyły ich powierzchnię do niewielkich rozmiarów.

Nadleśnictwo posiada zaktualizowany i zatwierdzony przez PSP „Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru" oraz w pełni realizuje wszystkie czynności i zalecenia prewencyjne, które dotyczą obszarów leśnych i są stawiane w „Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych" oraz innych aktach prawnych.

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

084-687 82 79

 

                                    

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

 

Sprawdź, na których obszarach obowiązuje zakaz wstępu do lasu: