Wydawca treści Wydawca treści

położenie

Nadleśnictwo Józefów jest jednym z dwudziestu pięciu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa lubelskiego.

Położenie

         Nadleśnictwo Józefów położone jest południowej części województwa lubelskiego. W większości lasy Nadleśnictwa Józefów znajdują się w kompleksie leśnym Puszczy Solskiej i znaczna ich część weszła w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 64 173 ha (640 km2).

Nadleśnictwo Józefów gospodaruje na 19 460,158 ha powierzchni gruntów leśnych (stan na dzień 01.01.2010r.).

Powierzchnia nadleśnictwa składa się z dwóch obrębów: Józefów i Susiec, które są podzielone na 14 leśnictw (kontakt do leśnictw). Średnia wielkość leśnictwa wynosi około 1500 ha.


Nadleśnictwo Józefów położone jest na terenie 2 powiatów  i 8 gmin (wyświetl):

 Pod względem przyrodniczo-geograficznym lasy Nadleśnictwa Józefów położone są w VI Krainie przyrodniczo-leśnej Małopolskiej w dzielnicach:

    - 10 Niziny Sandomierskiej - Mezoregion Puszczy Solskiej,

    - 11 Wysoczyzn Sandomierskich- Mezoregion Płaskowyżu Tarnogrodzkiego,

    - 5 Roztocza – Mezoregion  Roztocza Środkowego.

 

 

Nadleśnictwo Józefów leży w obrębie Równiny Biłgorajskiej, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza (Roztocza Środkowego).

Równina Biłgorajska to rozległe obniżenie, które stanowi fragment Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego głównie mało odpornymi iłami i piaskami trzeciorzędu, przykrytego osadami czwartorzędu. Równina Biłgorajska ma charakter tarasu nadzalewowego o powierzchni łagodnie zapadającej od krawędzi Roztocza ku dolinie Tanwi. Charakterystycznymi formami są wydmy oraz bagna i torfowiska. Monotonny krajobraz urozmaicają wały wydmowe długości kilku kilometrów i wysokości względnej do 10 m. Urozmaicenie w rzeźbie stanowią również nieliczne doliny rzek spływających z Roztocza. W obrębie Równiny Biłgorajskiej leży kompleks główny lasów Nadleśnictwa.

Południowo-zachodnia część Nadleśnictwa leży w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego zbudowanego z iłów krakowieckich, na których zalegają gliny i piaski czwartorzędu. Płaskowyż żłobią dolinki denudacyjne o bardzo łagodnych zboczach, rzadziej krótkie wąwozy.

Północno-wschodnia część Nadleśnictwa leży w obrębie Roztocza Środkowego, którego powierzchnia jest zbudowana z mioceńskich piaskowców oraz wapieni litotamniowych. Można wyróżnić tutaj strefę zrównań wierzchowinowych i krawędzi wewnętrznej. W obrębie krawędzi rozwinęły się liczne dolinki denudacyjne rozpoczynające się czasami rozcięciami erozyjnymi. Ponad zrównaniem wierzchowinowym wznoszą się ostańce zbudowane z wapieni trzeciorzędowych - wykształcone jako wały o wysokości względnej dochodzącej do 40 m.

Cały obszar Nadleśnictwa Józefów leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Jest to teren dorzecza Wisły (ciek I rzędu). Nadleśnictwo Józefów leży w zlewni Sanu (ciek II rzędu). Podstawę systemu wodnego Nadleśnictwa stanowi rzeka Tanew z dopływami. Tanew wpływa w obszar Nadleśnictwa w gminie Susiec od strony miasta Narol. Meandrując przecina kompleks główny lasów Nadleśnictwa ze wschodu na zachód. Lewostronne dopływy Tanwi to: Wirowa i Lubienia; prawostronne to: Studzianka, Sopot, Szum z Nepryszką i Spisznica. Sieć rzeczną uzupełniają liczne rowy melioracyjne.

Przeczytaj o słynnych szumach na Tanwi i Sopocie a także poznaj piękne legendy o naszych rzekach i regionie!