Lista aktualności Lista aktualności

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Już po raz ósmy z kolei będziemy obchodzić Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, który w tym roku przypada na okres od 20 do 26 września. Szereg działań przygotowanych z myślą o społeczeństwie zaplanowali w tych dniach leśnicy z RDLP w Lublinie.

„Zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi” – tak brzmi w dużym skrócie idea drogi do zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym, nakreślona na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.

Mimo, że genezy samego pojęcia należy szukać już w początkach XVIII wieku, kiedy Hans Carl von Carlowitz zwrócił uwagę na problem drastycznego zmniejszania się powierzchni jakie zajmowały lasy, potrzeba rozsądnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i terenów leśnych była akcentowana i ewoluowała na przestrzeni kolejnych wieków również w naszym kraju, czego potwierdzenie stanowi wpisanie zasady zrównoważonego rozwoju do Konstytucji RP.

Najbardziej aktualną wizją tej wielowiekowej idei uwzględniającą wyzwania, przed jakimi stoi współczesny świat w kontekście zarządzania zasobami naturalnymi, ludzkimi i gospodarczymi, jest Agenda 2030 – dokument zawierający cele konieczne do osiągnięcia. Agendę przyjęły jednogłośnie 193 państwa członkowskie ONZ podczas szczytu w Nowym Jorku we wrześniu 2015 roku. Realizacja przyjętych w jej treści 17 celów i 169 zadań, ma doprowadzić do wyeliminowania ubóstwa i sprawić, aby świat był w przyszłości jeszcze bardziej zrównoważony pod wieloma względami.

W ideę zrównoważonego rozwoju i działania podejmowane na rzecz realizacji celu nr 15 Agendy 2030 („Życie na lądzie”) od niemal 100 lat wpisują się Lasy Państwowe – prowadząc wielofunkcyjną, zrównoważoną gospodarkę leśną, zachowując różne funkcje lasów i godząc związane z nimi potrzeby przyrodnicze, społeczne i gospodarcze.

  • zapewniamy trwałość lasów będących podstawą ochrony klimatu i środowiska naturalnego
  • kształtujemy w społeczeństwie świadomość znaczenia lasów dla środowiska naturalnego oraz zapewniamy społeczeństwu możliwość korzystania z terenów leśnych
  • dostarczamy surowiec drzewny oraz inne produkty i usługi dla krajowej gospodarki

Gospodarowanie lasami w sposób trwały i zrównoważony sprawia, że od końca II wojny światowej, lesistość Polski systematycznie wzrasta. Drewno z naszych lasów posiada międzynarodowe certyfikaty będące gwarantem, że zostało ono pozyskane bez szkody dla środowiska przyrodniczego przy jednoczesnej dbałości o zachowanie zasobów drzewnych dla przyszłych pokoleń. Dodatkowo jest to surowiec w pełni odnawialny, mający przeszło 30 tysięcy zastosowań, co czyni go najlepszym zrównoważonym naturalnym bogactwem jakie można było sobie wyobrazić. Pamiętajmy, że polskie lasy nie służą wyłącznie do produkcji surowca! Nasze ojczyste leśne ostępy są także ostoją różnorodności biologicznej dając życie wielu organizmom, które często są zagrożone wyginięciem, chronią klimat, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla oraz są miejscem wykorzystywanym przez społeczeństwo do szeroko pojętej rekreacji.

Co? Gdzie? Kiedy?
– najważniejsze działania zaplanowane przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

Nadleśnictwo Biała Podlaska, wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławacinku Starym, będzie prowadziło akcję „Drzewko za elektrośmieci”. Każda osoba, która między 18 września, a 8 października dostarczy do siedziby nadleśnictwa zużyte sprzęty, otrzyma sadzonkę świerka pospolitego. Dodatkowo, bialscy leśnicy włączą się w sprzątanie rzeki Klukówki, ECKiW OHP w Roskoszy i lasów leśnictwa Leśna Podlaska, w czym pomogą im przedstawiciele Rady Powiatu Bialskiego, Rady Miasta Biała Podlaska oraz Bialskiego Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich.

Nie lada gratkę dla miłośników przyrody przygotowali pracownicy Nadleśnictwa Tomaszów. Będzie nią rajd nordic walking pod nazwą "Zielone Kilometry" "Green Kilometers". Zadaniem tej inicjatywy jest pokazanie uczestnikom, jak ważny jest zrównoważony rozwój w dobie zmian klimatu. Rajd, przebiegający przez uroczysko leśne "Siwa Dolina", przylegające bezpośrednio do miasta Tomaszów Lubelski, ma pokazać wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem, a naturalnym środowiskiem oraz podkreślić wielkie znaczenie terenów zielonych w procesach urbanizacyjnych, zarówno dla ładu estetycznego, rekreacji jak i zdrowia społeczeństwa. Trasa rajdu liczy około 8 kilometrów – przebiega przez lasy Leśnictwa Tomaszów.

Z myślą o uczniach klas szkół podstawowych IV-VIII Nadleśnictwo Zwierzyniec ogłosiło konkurs przyrodniczy pt. „Nocne życie zwierząt leśnych”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi dzieci oraz młodzieży, na bogactwo przyrodnicze polskich lasów, popularyzacja wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz zainteresowanie uczniów tematyką ochrony przyrody.

W trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju Nadleśnictwo Włodawa wyjdzie naprzeciw seniorom – organizując zajęcia dedykowane dla słuchaczy miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą one oczywiście poświęcone celom jakie przyświecają realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

W ramach społecznej funkcji lasu pracownicy Nadleśnictwa Sarnaki udostępnią tereny leśne na organizację imprezy sportowej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Podczas tego wydarzenia sarnaccy leśnicy będą także wcielać w życie funkcję edukacyjną poprzez poszerzanie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania leśnych ekosystemów.

Nadleśnictwo Rozwadów postawi na edukację w zakresie troski o środowisko. Jej wyrazem będzie akcja sprzątania lasu przeprowadzona wspólnie z Klubem Ekologicznym i lokalnymi harcerzami zwieńczona pogadanką o odpowiedzialnej konsumpcji, gospodarce odpadami, wpływie segregacji śmieci na zmiany klimatu.

Tablice edukacyjne przybliżające cele zrównoważonego rozwoju oraz działania Lasów Państwowych wpisujące się w ich realizację przygotują leśnicy z Nadleśnictwa Parczew. Będą one udostępniane szkołom oraz zaprzyjaźnionym instytucjom.

Więcej szczegółów znajduje się w pliku pdf.