Hodowla lasu Hodowla lasu

Projektu i Fundusze

Nadleśnictwo Józefów bierze udział w projekcie „Program hodowli i ochrony wybranych chronionych gatunków zwierząt w jednostkach lasów Państwowych na lata 2011-2016” Aktywna ochrona głuszca na terenie Nadleśnictwa Józefów.

Głuszec - gatunek borealny, zasiedla na Lubelszczyźnie drzewostany sosnowe, są to głównie siedliska boru mieszanego wilgotnego i boru świeżego. Zazwyczaj są to trudno dostępne mszary porosłe karłowatą sosną, jak również drzewostany sosnowe na siedliskach suchszych, poprzecinane mozaiką borów bagiennych.

Głuszec zalicza się do gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem w Polsce. Liczebność krajowej populacji szacuje się na poziomie 550-750 sztuk. Na Lubelszczyźnie jego liczebność ocenia się na ok. 100 -150 osobników (Piotrowska 2005). Głuszec objęty jest ścisłą ochroną prawną w Polsce od 1995 r. i wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" z oznaczeniem CR jako gatunek skrajnie zagrożony, figuruje w załączniku II Dyrektywy Ptasiej Rady Europy, a jego ostoje objęte są Europejską Siecią Natura 2000.

 Ostoje głuszca w granicach RDLP w Lublinie są ostatnimi z czterech izolowanych stanowisk tego gatunku w Polsce. Zlokalizowane są one w zwartym kompleksie leśnym Puszczy Solskiej - największym obszarze leśnym Lubelszczyzny, w zasięgu nadleśnictw: Józefów, Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec.   

W lutym bieżącego roku Nadleśnictwo Józefów podpisało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Józefów w lata 2010-2012" w ramach działania pakietu 6.1 – Ochrona i Kształtowanie Środowiska. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Lasów Państwowych.

         Działania zaplanowane w ramach projektu będą realizowane na terenie 6 leśnictw. Leśnictwa te położone są centralnej części lasów nadleśnictwa, gdzie występują jeszcze warunki środowiskowe odpowiadające głuszcowi. W ramach programu planuje się odstrzał drapieżników, usuwanie czeremchy, wprowadzanie podszytów, neutralizację szkodliwych nawierzchni dróg leśnych, monitoring populacji głuszca oraz działania promocyjno-edukacyjne.

         Projekt jest kontynuacją programów aktywnej ochrony głuszca realizowanych przez Nadleśnictwo Józefów w latach 2003-2006, 2008-2009 przy współfinansowaniu przez fundajcę  EkoFundusz.

Celem każdego z programów jest utrzymanie zanikającej populacji głuszca, jego siedlisk i stworzenie warunków do jej odbudowy. Podstawowym działaniem tych programów jest odstrzał drapieżników, ustawianie szlabanów i tablic, wprowadzanie drewnianych ogrodzeń upraw i usuwanie grodzeń z siatki, wprowadzenie podszytów świerkowych w ostojach, usuwanie podszytów czeremchy amerykańskiej. 

   W przeciągu ostatniej dekady w związku z ochroną głuszca, oprócz wyżej wymienionych prac Nadleśnictwo podejmowało również działania z zakresu edukacji społeczeństwa. Temat ochrony głuszca był poruszany podczas wielu spotkań i zajęć edukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

    Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas kompleksowe działania przyczynią się do zachowania tego pięknego gatunku.