Lista aktualności Lista aktualności

zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie  pt „Konkurs wiedzu o lesie i ochronie przyrody”, organizowanym przez Nadleśnictwo Józefów.

 

1.    Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy przyrodniczej z dziedzin: ochrona przyrody, leśnictwo, gospodarka łowiecka oraz nawiązanie owocnej współpracy Nadleśnictwa Józefów ze szkołami znajdującymi się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, tj. znajdującymi się w części powiatów biłgorajskiego
i tomaszowskiego.

2.    Warunki uczestnictwa, zgłoszenie.

Konkurs jest adresowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, tj. szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Józefów. Uczestnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych kategorii wiekowych:

  1. Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,

  2. Dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej,

  3. Młodzież z klas VII -VIII

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie przez Dyrekcje Szkół uczniów w ilości – jeden uczeń reprezentuje grupę 50 uczniów tj. do 50 uczniów 1 reprezentant.

Każdej placówce zgłaszającej swojego podopiecznego do konkursu przysługuje prawo przedstawienia propozycji zestawu 3 pytań osobno dla każdej z trzech kategorii wiekowych (maks. 9 pytań), nawiązujących do tematyki konkursu. Pytania należy dostarczyć wraz z Kartą zgłoszenia do konkursu do siedziby Nadleśnictwa Józefów przy ul. Leśnej 46 w Józefowie w terminie do 31 maja 2022 r.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące informacje (Załącznik nr 1):

  • imię i nazwisko opiekuna prawnego (rodzica),

  • dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej do kontaktu lub numer telefonu,

  • zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie
    i publikację danych osobowych,

  • imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz numer lub nazwę szkoły,

  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.

 

3.    Temat i charakter konkursu.

 

Temat konkursu brzmi KONKURS WIEDZY O LESIE I OCHRONIE PRZYRODY. Pytania konkursowe na arkuszu zostaną podzielone na kategorie w zależności od charakteru odpowiedzi, tj. na pytania testowe jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz tzw. pytania otwarte. Stopień trudności pytań będzie zróżnicowany w zależności od kategorii wiekowej. Czas na rozwiązanie zadań oraz termin ogłoszenia wyników zostanie podany uczestnikom przed rozdaniem arkuszy z pytaniami. Uczestnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają do rozwiązania jeden zestawów pytań.

Arkusze z odpowiedziami będą oceniane przez poszczególne komisje w biurze Nadleśnictwa Józefów.

 

4.    Terminy i miejsce konkursu

 

Termin konkursu to 7 czerwca 2022 roku, godz. 10oo w siedzibie Nadleśnictwa Józefów przy ul. Leśnej 46 w Józefowie.

 

5    Ogłoszenie wyników

 

Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu pracy komisji. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.